تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - نـیـکُـنُــم زَهـلـــه دِرآرُوم دِلُـــم اَز اُو پَلَلِس
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

نـیـکُـنُــم زَهـلـــه دِرآرُوم دِلُـــم اَز اُو پَلَلِس

23 مهر 90 15:47

نویسنده : شادان شهرو بختیاری

 
       

غزلی

با گویش بختیاری
 
***
نـیـکُـنُــم زَهـلـــه  دِرآرُوم  دِلُـــم  اَز  اُو  پَلَلِس
سر و گوشِ دِل ایجُمنِه دی یِه نی چی اَوَلِس

ایـگُـوهِن سَـرو بــه بــالای تــو مَهنِـه چـه بِگُم
بِـل بیـنُـم راست ایـگُـن , واستـا عزیزُم بَغَلِس

سیل کُن دُر که کُجِه گـُنج عسل کـِردِه به کُه
شک ندارُم که چی کندوی ِ لَوِت نی عَسَلِس

دوش آخـوند محــل منـع دلُــم کِــرد  زِ عشق
خواستُـم مُست بِجُـمنُـم مِنِـه اُو تیـگ ِ چَلِس

آلِ   اُو    دُهـــدَرِ  اَرمَن   بـِبـره    وا   نُـفـتِـس
حـالِ فرهادِ  نی پُرسِه , چِسِه مَر زِیدِه هَلِس

تیــرِ مِـرزِنــگ سیــاهِـت دِلُــمـه خیــن کِـــرده
وا دِلِ خُم چه کُنُم  وَختی  ئی یــاهه اَجَلِس

کــافــری اَر دَرِ حَوشِت نَکُنــی  واز  بــه  ریــم
کُجِنِه دارِه  کــه شَهرو  بِــرِه  وا  پــایِ شَلِس
***
شادان شهرو بختیاری
ثبت شده به شماره سریال  140739در سایت شعر نو


تـــرجــمه :
________

1- جرات نمی کنم دلم را ازخم موهایش در بیاورم / سر و گوش دل می جنبد و  دیگر مثل اولش نیست

2- می گویند سرو به بالای تو می ماند , چه بگویم !! / عزیزم کنارش بایست  بگذار بینم راست می گویند

3-  نگاه کن دختر ببین که زنبور ها کجا در کوه عسل کرده اند / شک ندارم که عسلش مانند کندوی لبت نیست

4- دیروز روحانی محل مرا از عشق منع کرد / می خواستم  مشت  را به گودی پیشانی اش بجنبانم

5- دختر ارمن ( شیرین ) را آل ببرد با آن دماغش /  حال فرهاد را نمی پرسد , مگر چه اش  می باشد , نکند که هُل او را زده است ( هَل = موجودی افسانه ای در باور مردم )

6- تیر مژگان سیاهت دلم را خون کرده است /  با دل خودم چه کنم وقتی می بیند اجلش می آید


معانی برخی لُغات :
______________

نـیـکُـنُــم= نمی کنم
زَهـلـــه = جُراَت
دِرآرُوم = دربیاورم
پَلَلِس = موهایش
ایجُمنِه= می جنبد
دی یِه = دیگر
چی = مثل
ایـگُـوهِن= می گویند
مَهنِـه = می ماند
چـه بِگُم = چه بگویم
بِـل بیـنُـم = بگذار ببینم
ایـگُـن = می گویند
واستا = بایست
بَغلِس = کنارش
سیل کُن دُر = نگاه کُن دختر
دُر = دختر (( در گویش بختیاری کلمات زیادی هست که معنی دختر می دهد . مثل : دُر - دُهدَر -دُوَر - ماینِه  ))
کُجه = کجا
گُنج = زنبور ( زنبورعسل )
به کُه = به کوه
مُست = مشت
بجُمنُم = بجنبانم
مِنه = توی ِ
تیگ = پیشانی
چَلِس = گودش - چَل = گود
آل = موجودی افسانه ای
دُهدَر ارمن = دختر ارمن ( شیرین )
نُفتِس = دماغش
نی پُرسه = نمی پُرسد
چِسِه = چه اش است
مُر = مگر
زِیدِه = زده است
هَلِس = ( هَل ) عبارتی نفرین گونه
مِرزِنگ = مژه
وا دل خُم = با دل خودم
وختی = وقتی
ئی یاهه = می آید
حَوشِت = حیاطت ( حَوش = حیاط )
واز = باز
به ریم = به رویم
کُجِنِه = کجا را
بِرِه = برود
پای ِ شَلِس = پای چُلاغش -پای  لنگش

 
       


 
دیدگاه ها : نظرات