تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - فِنـگه باره زِ کَدِت , فیـس نشستـه مِنـه تیـت
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

فِنـگه باره زِ کَدِت , فیـس نشستـه مِنـه تیـت

23 مهر 90 15:44

نویسنده : شادان شهرو بختیاری

 
    

 
غزل بختیاری

***
 
فِنـگه باره زِ کَدِت , فیـس نشستـه مِنـه تیـت
مِنه تـی در ننشیـن  زلـف کِـرِنجِـت نـده  پیـت

هیـچ دونی که قشنگ تر زِ تو هــم  هِد بـازم
ئی همه عشوه فروهدِن به خــدا نوبره سیت

دلبـریـنِـه  زِ کـــه آمـوخـتــی  ای غیــرت ایــل
شک نـــدارُم که تو پرورده ی  داتی یا بـوتیـت

ئی دِلُـم پـالــه ی خیـن ِ یِـه پِـرِه نُـوو بـده بِـم
گُسنُمِـه چاره چِنِه , بِل بِخـورُم خیــن و تیلیت

سردیــــــاری بــه یـونـــو  نیـد و پـیـا نیبـوهِــه
هر کـــه چوقا به وَرِس کِرد و به پـا کِرد دَبیـت

هون ایگُن میره که وَختی کَدِه وا مِردی بَست
هیـچ نَهلِـه کــه بـه گوشِـس بِکُنِن زَنگَـل فیت

گُدُمِـس چـی سَیِ پا سوهـده نَکُـن رَم زِ وَرُم
خنده ای کِرد که شهرو چه اگوی تُف مِنه ریت***
اشعار لری شادان شهرو بختیاری

ثبت شده به شماره سریال  142378در سایت شعر نو


ترجمه برخی لغات :
______________

فِنگه = فتنه , شراره ی آتش
بارِه = می بارد , مخفف (  اباره - ای باره ) 
کَدِت = کمرت
فیس = ناز , افاده , عشوه
تیت = چشمت
مِنه = توی ِ
تی دَر = چشم در , وسط در حیاط
کِرِنجِت = زلف مجعد  را می گویند  کِرنج  ( زلف مجعدت )
پیت = خم , تاب
نده پیت = خم نده , تاب نده
هِد = هست
ئی همه = این همه
فروهدِن = فروختن
سیت = برایت
دلبرینِه = دلبری را
داتی = ( دا = مادر ) ( پرورده ی داتی = پرورده ی مادرت هستی )
بوتیت = خاله ات
پاله ی = کاسه ی ( پاله و پیاله در لری یعنی ظرف . کاسه )
خینِ = ( با کسره ی نون یعنی خون است )
یه پِرِه نُوو = یک پاره نان
بده بِم = بده به من
گُسنُمه = گرسنه ام است
بِل = بگذار ( بِهل , بِل = هر دو یک معنی میدهند )
تیلیت = خرد کردن نان  مثلآ درماست و یا آبگوشت را گویند
سردیاری = سرشناسی
یونو = اینها
نید = نیست
پیا = جوانمرد , مرد متشخص و جوانمرد
نیبوهه = نمی شود , نخواهد شد
چوقا = تن پوش بختیاری ها
به وَرِس کِرد = به تنش کرد , پوشید
دبیت = شلوار پاچه گشاد بختیاری ها را دبیت گویند
هون = او را
ایگُن = می گویند
میره = مرد ( جنس مذکر )
وَختی = وقتی
کَدِه = کمرش را
هیچ نَهلِه = هیچ نگذارد
گوشِس = گوشش
زنگَل = زنها
فیت =  پچ پچ زنانه ( حرف های تحریک آمیز زنانه در گوش مرد ) فیت فیت کردن یعنی زیر گوش کسی حرف زدن
گُدُمِس = گفتمش
چی = مثل , مانند
سَیِ = سگ ِ
پاسوهدِه = پا سوخته
رم = فرار
ز ِ وَرُم = از برم
ریت = رویت
 
     

 

 

دیدگاه ها : نظرات