تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - فهرست غزلیات لری بختیاری از مجموعه ی دینشت سبزکوه ثبت شده در سایت شعر نو
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

فهرست غزلیات لری بختیاری از مجموعه ی دینشت سبزکوه ثبت شده در سایت شعر نو

20 بهمن 96 21:30

نویسنده : شادان شهرو بختیاری
 صد کرشمه ریـــزد از حسن نگــــــارم بر زمین
داغُمِه تازه نکُن (( غزلی با گویش بختیاری ))
می کِــرِنــجِ لَو انـــاری ( غزلی با گویش بختیاری )
خَـوپِلا دیـم یِــه کِموتَـر بی ......غزلی با گویش بختیاری
داره از بالا ئی یاهـه نوگُـلِ کِلمِـن کَمـنـد
دُهـدِر کـِلمِن سیاه ../ غزلی با گویش بختیاری
تا بِدیمِـت به سَرِ اَو دلُـــم از سینــه گُرُوهد ...
نیکُـنُـم زَهلـه دِرآرُوم دِلُم اَز اُو پَلَلِس ....
غزل بختیاری / وا هُل و زور , خُتِه مِن دلِ مُو جــا کِردی
فنگ ایباره زِ کُدِت , فیس نشسته مِنه تیت .....
حِـرص مُون کــم به دِرار , پیت نَوَن مِن طُرنات
تیــرِ مِـرزِنـگ ِ سیـــاهِـت بــه دلِ هـر کی نِشَست
چی شِکـــالی دل ِ مُــو هِی ایگُـروسه زِ وَرُم
خالِ سَوزِت مِنِه ری کَوگِ به کُهسار ایزَنِه ../
 هــم زِ او روزی کـــه دیمِت ایگِـرِه دل اَحتَـوِت ...
غزل بختیاری / بشکَنه پـام اَیَـر بی تو بِنُـم پا بـه بهشت
غزل لری بختیاری / کَوگِ تاراز مَیَر چی مُو دِلِس پُرخینِه...کُر بِپُرسین که چِسِه سیچه خَراشِه رینِه /
(( گُفت و لُفت )) گفتگو با خداوند در قبرستان ...
هیچ هـوشِت هِـده وَختی ایـدِراهـی از مــــال
رَهـدِه بیــدُم سَر ِ اَو تــــا بِگِــرُم دَست نمــاز ......( غزل بختیاری )
اول ســال گُدی یـام و ایپُـرسُــم حالِـت ....
هــرکــه دل ایبَرِه از مـا سیچه سُهره گُل ِ ریس ....
 بَختُـم اَر یـار هِـده , رَخت ِ خَـوُم تـا بِزَنِه ..( غزل بختیاری )
دلبـرُم , تـاج سَرُم " خالِ لَوِس , چی داسِه .... (( غزل بختیاری ))
تیه کال تُنِه هر کی کـه نی یَشت دیتِستِه ...
تا که پیت وَسته به کار دل مُو چی زُلفِت ...
کِلمِنِس کِـــردِه طَنـاف وَنـده بُـن ِ نـام ایکَشِه ...
ای خُـــدا مِـن کِلمِنِت , ایـقَد نَگِـر اَحتَـو ز ِ مُو ...
دیدگاه ها : نظرات