تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - کِلمِنِس کِـــردِه طَنـاف .... " غزل لری بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

کِلمِنِس کِـــردِه طَنـاف .... " غزل لری بختیاری "

12 آبان 92 14:55

نویسنده : شادان شهرو بختیاری
    


  
 


 
 
غزل لری بختیاری

***

کِلمِنِس کِـــردِه  طَنـاف  وَنـده بُـن ِ نـام ایکَشِه
رُک ایـواستِه مِنِه ریــم و  رِکِه هِی وام ایکَشِه

عاشِقِس هرکی ایبـوهـه ایکُنِـه بُرگِـسِه  خَـل
خُم ایفَهمُم که چِسِه ,نشقه ی اعدام ایکَشِه

تشنـه ی خیـن مُنن , رحــــم  نـــدارن  پَـلَلِس
خَوپَـلا دیـمِه  کــه چارپـایه  به زیــر پـام ایکَشِه

چی دوتــا نرگس کــالِس به خــدا  شَرخَر  نید
مُن جِلَو  وَنــده و  صدتــانـه  ز ِ دینــدام ایکَشِه

آخـر ای گـور ِ گُــروهــده مُـنِـه مِن گـور ایـکُـنـه
سی یو مُن وَنده ز ِدینداس و چو بهرام ایکَشِه

ایـگُـوهِــــن  از دل آدُم  ایــوُریسـتِـه  خــــواری
مُ  نَــدونُـم   پَ  سیچه  جَور  دِل ِ نــام ایکَشِه

صحفه پُشت ِ سَر ِ مو نـاده که سِیلِس بِکُنین
بنیـرین بِس کــه چِطَو  نـاز ِ گُل انـدام  ایکَشِه

بـــاز آخـــــونــــد مَحَـــل زاغ مُنــه چُــو  زِیــدِه
دست خُس نی چِکُنه , غیـرت اسلام ایکَشِه

جای مُهرمَندِه به تیگِس ولی هوشُم هِد بِس
کـــه چِطَو  زیر میـلُمی  زیــر عبا جام ایکَشِه


 
***
شادان شهرو بختیاری 
      
 


     

دیدگاه ها : نظرات