تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - تیــرِ مِــرزِنــگ ِ سیـــاهِت بــه دلِ هــر کی نِشَست
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

تیــرِ مِــرزِنــگ ِ سیـــاهِت بــه دلِ هــر کی نِشَست

23 مهر 90 15:41

نویسنده : شادان شهرو بختیاری     
غزل بختیاری

***

تیــرِ مِــرزِنــگ ِ سیـــاهِت بــه دلِ هــر کی نِشَست
تـــا هِـــدِس وا بِـزَنـــه  مَــزگِ سَــرِ خُـس  وا دست

سی یــو کـــه دل بـــه پَلِت سیــچه نَــــدادُم زی تَر
سی یو که,سیچه به خَو بیم وحالا تیم به تو وَست

چــی کِمــوتَـــر دلِ مُـــو تـــا بــه لَــوِت  خالِـتِِ دیـــد
مُـنِـه دامُـــــردِنـــه وِل کِـــرد و بــه عشق تو بِجَست

سالهــــا رَهـــد و بـــه دل وَعــده ایــدُم کِی ایبـوهِـه
تــــا بیــــــاهـــی بِـگِـــرُم دست ِ بُلــورِت مِنِه دَسـت

کَــد و بــالای ِ تــــو صــافه بگُو کی کِـــردِسِه صــاف
تیــه کـــالِ تــــو قشنـگــه بگُو کـی کِـــردِسِه مست

بَسکِــه نــــادُم  سَــرِ  زُونـــی  سَـــرُم از داغِ  غمِت
چی شقــــایــــق کَمَــرُم از غــمِ عشقِـت اِشکَست

اَر دِلِـــت طِــی مُـنِـه آخِـــــر سیـچه نیشکــــاری تـو
نَهـــل مَــــــردُم بِـگُــوهِن کــه دَرِ  ری  شهرو  بست***
شادان شهرو بختیاری
ثبت شده به شماره سریال  143767در سایت شعر نوترجمه برخی از لغات
_______________

مِرزِنگ = مُژه
هِدِس = هستش
وا = باید ( وا = دوتا معنا دارد یکی به معنای باید و یکی هم به معنای "با"
مَزگِ = مغز ِ
خُس = خودش
سی یو که = برای اینکه
پَلِت = مویت ( پَل + ت , پَل = مو )
زی تَر = زودتر
سیچه = برای چه
خَو= خواب
به خَو بیم = به خواب بودم
تیم = چشمم
وَست = افتاد
چی = مثل ِ
کِموتَر = کبوتر
مُو = من
لَوِت = لبت ( لَو + ت )
مُنِه دامُردِنه = من مادرمرده را
وِل کِرد = رها کرد
رَهد = رفت
ایدُم = میدهم
ایبوهِه = می شود
بیاهی = بیائی
بِگِرُم = بگیرم
مِنِه = توی ِ , در
مِنِه دست = در دست
کَد = کمر
کَد و بالایِ =  قامت
صافه = صاف است
بِگُو = بگو
کِردِسِه = کرده است
تیه کال = چشم کال ( کال = چشم رنگی سبز و یا آبی و یا قهوه ای سوخته )
نادُم = نهادم
سَرِ زُونی = سر زانو
اِشکَست = شکست
اَر = اگر
طِی مُنه = پهلوی من هست
نیشکاری = آشکار نمی کنی , فاش نمی کنی
نَهل = نگذار
بِگُوهِن = بگویند ( بگُون = همین معنی را میدهد )
ری = رو
 
     
 


دیدگاه ها : نظرات