تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - داره از بـالا ئی یــاهــه ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

داره از بـالا ئی یــاهــه ... " غزل بختیاری "

12 آبان 92 08:30

نویسنده : شادان شهرو بختیاری     
غزلی با
گویش بختیاری


***

داره از بـالا  ئی یــاهــه نـوگُــلِ کِـلـمِـن کَمـنـد
نرگــسا کــالِس زِ وَر دارِن هــزارتــا فـون و فَنـد


سی دی خُت هم که وابیده به تیـگِت کِـر نَـوَن
سی دل مــا هم که وابیـده یِه کم وا مــا بِخَند

زِت  خَوَر  هیشکی نَدارِه  جُز خُت و غیر از خُدا
زیر ِ تی سیل کِردِنِت هِد تا چه حدی  لُر پسند

مَنده انگُستُـم بــه لَـو حیـــرون ِ بــاغ پُـر گُـلِت
آخــرس زی بـــاغِ پُــر میـوه کی بوهِه یهره مند

بس که خین باریدُم ازداغی که دارُم زِت به دل
بـوالعجــب نـی اَر بِـگُـن  وابــی رَهِ ارمنـــد بنــد

اَر جِـلَـو رَهتــه گـــرِهده بِم  بگو  لَــو تَــر  بکُن
تــا کـــه وُردارُم عزیــزُم  ,  کُــه مُنــاره  وا کَلَند

نرگس کالِت بپوشون چون خُدانِه خوش نی یا
بیـن بــاوادی بِیُـفتــه جنـــگ بـــــا بهــــداروَند

چی گُلِ باوینه ای بیدُم  که  تا  نُچ زِیم  زِ خاک
دست ِ گُلچین ِ قضـا بیخُم گِرِهد  از ریشه کَند

کـــامِ  شَهرونِه  اَیَـر چه  تَحـل کِــردِه  روزگـــار
دی نیـاهِه  بَعدِ  شَهرو  سردیــــاری  بیت بنـدشادان شهرو بختیاری


ثبت شده به شماره سریال 129005در سایت شعر نو

     

 


 

  دیدگاه ها : نظرات