تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - دلبـرُم , تـاج سَرُم " ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

دلبـرُم , تـاج سَرُم " ... " غزل بختیاری "

12 آبان 92 08:13

نویسنده : شادان شهرو بختیاری


   

  
غزل بختیاری

***

دلبـرُم , تـاج سَرُم " خالِ  لَوِس , چی داسِه

سا به سا , هرجا ایرِه , ای دل مُو دینداسِه

 

هرکی دلبنـد پَلِس بـو ,  به  یهشت  وَر نه

هرکی  بَدخــواه گُـلُم  بـوهه جَهَندَم جاسِه

 

مِنِه کُه , هیـوِه بِلیـطانه ایــکِرد جَعـم گُــدُم

مَر مُو مُردُم کــه گُلُم  نا  سَر ِ مُل هیواسِه

 

ری دِلُم دَست نَنِه , پـاک زِ یَـک پیشکِستِه

اَر وَفـــادارا ِ مُنی  ,  جَـعـم بِکُن هیــرداسِه

 

کَم کُنین پُرس زِ شهرو که چه وادل کِـردی

مَر نیبینی کــــه دِلُــم مُنجُق ِ کَه مِیـناسِه

 

گُدُمِس دوش که فرهادلَوِت هیشکی هِده

دَستِسه نا سَر ِ ری  , تـــا نبینُم خنـداسِه

 

تـارِ سُهری زِ پَلِس کَند و بِـوَندِس وَرِ پــام

خواه بِگو ها که هِدِه,یعنی دوبندی پاسِه

اشعار بختیاری شادان شهرو

***

ثبت شده به شماره سریال 220901در سایت شعر نو

معنی ابیات :

_________

1- دلبر من , تاج سر من , خال لبش مانند خال مادرش هست / سایه به سایه هرجا می رود . این دل من به دنبالش هست

2- هرکه دل بسته ی موهایش باشد به بهشت است وگرنه / هر کسی که بدخواه گلم باشد جهنم جای اوست

3- داخل کوه  هیزم های بلوط را جمع میکرد , گفتم / مگر من مرده ام که گل من هیزم ها را روی شانه اش گذاشته است .

4-  روی دلم دست نگذار که همه اش از هم پاشیده است / اگر وفادار من هستی خرده هایش را جمع کن

5- کمتر از شهرو بپرسید که چه با دل خود کردی / مگر نمی بینید که دل من منجق روی مینای اوست .

6-  دیروز به او گفتم که آیا کسی فرهاد لب تو هست /  دستش را روی صورتش گرفت تا خنده اش را نبینم

7- تار سرخی از موهایش را کند و جلو پای من انداخت / می خواهد بگوید " بله که هست , دوبندی ( کفش بند دار ) به پایش هست

 

معنی برخی لغات :

______________

 لَوِس laves = لب ش

چی chi = مانند ِ , مثل ِ

داسِه dase = مادرش هست

سا به سا sa be sa = سایه به سایه

ایره ire = می رود

ای  =این

دینداسه dindase = دنبالش هست

پَلِس pales = موهایش

بو  bo= باشد

بوهه bohe = باشد

جَهَندَم jahandam = جهنم

جاسِه jase = جایش هست

مِنه ene = داخلِ

هیوه hive = هیزم

بلیطانه belitane = بلوط ها را

ایکِرد ikerd = می کرد

جَعم jam = جمع

گُدُم godom = گفتم

مَر mar = مگر

نا na = نهاد

سَر ِ مُل sare mol = روی شانه

هیواسه hivase = هیزم هایش را

ری دلم ri  delom  - روی دلم

نَنِه nane = نگذار

پاک pak= کُلآ . همه اش

زِ یَک ze yak= از هم

پیشکِسته pishkeste = پاشیده است

اَر ar = اگر

مُنی moni =مُنی -  من هستی

جعم بکن jam bekon جمع بکن

هیرداسه hirdase = خرده هایش را

پُرس pors = پرسش - سوال

نیبینی nibini = نمی بینی

کَه ka = به , روی ِ , چسبیده به , .... با همین تلفظ به معنی کاه هم هست .

میناسه meynase  مینای او هست ( مینا پارچه ی توری مانند که با منجق دوخته می شود و به لچک(( کلاه زنانه ))  وصل می شود )

گُدُمِس godomes = گفتمش

دوش dosh = دیروز

هیشکی hishki = هیچ کسی

هده hede = هست , آیا هست

دستسه dastese = دستش را

نا na = نهاد , گذاشت

ری ri = صورت

خنداسه = خنده هایش را

تار = مو - یک عدد مو

سُهری = سرخی

پَلِس pales = موهایش

بِوَندِس bevandes = بینداختش , انداختش

وَر ِ پام vare pam = جلو پای من

خواه بگو = میخواهد بگوید

ها که هده = بله که هست

دوبندی = کفش . بختیاری ها به کفش بند دار دوبندی می گویند

پاسه = پایش هست        


 
دیدگاه ها : نظرات