تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - تا که پیت وَسته به کار دل مُو ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

تا که پیت وَسته به کار دل مُو ... " غزل بختیاری "

9 آبان 92 22:19

نویسنده : شادان شهرو بختیاری

   

 شعر بختیاری ( ۱)
_____________

تــا کـه پیت وَسته بــه کار دل مُـو چی زُلفِت
پیت ای یاهُم مِنه جا؛خین به دِلُم چی مجنون

دام تـا حـالُمــه دی , اَوشُمِـه دَم کِــرد و اَوُرد
بِس گُــدُم " دا , بــه دَوا عشق نگرده درمون

بِم گُـدَک " گـوش بِگـر , زَهــر ِ هلاهــل داره
آرمــون خواستـن از ممـلـکت ِ بی قــــانـــون

***

 شادان شهرو بختیاری

 

ثبت شده به شماره ی سریال 272915 در سایت شعرنو

 

 

شعر بختیاری (۲)
ــــــــــــــــــــــــــ

صُو سَحَـر یـام سَر ِ رَهت و نِشینُم تا شُم
بِهــل تـا هرچی ایخـان حـرف دِرارِن مَـردُم

اَر نِفیـچُـم بـه سَـر ِ رَهت و نبـوسُم تـیـگِت
مِرد  ای مال نی یُم , ریش وسیویلُم تاشُم


***

 اشعار لری

شادان شهرو بختیاری

ثبت شده به شماره سریال 272915 در سایت شعر نو

     

 

 
دیدگاه ها : نظرات