تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - تیه کال تُنِه هر کی کـه نی یَشت ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

تیه کال تُنِه هر کی کـه نی یَشت ... " غزل بختیاری "

9 آبان 92 22:09

نویسنده : شادان شهرو بختیاری
   


 

 
 
غزل لری بختیاری


***

تیه کال تُنِه  هر کی  کـه  نی یَشت دیتِستِه

پَـل ِ  چـی  پیـت پیتَـکِـت  دَور  دِلِـس پیتِستِه

ای گُـلا سُهـر کـــه داری بـه گِـلیـنِت ,  نَکُنـه
خینُمِه وَختـی ایـخِــردی  ز ِ  لَـوِت  ریسستِه

فیس و نــاز  تــو  ز دیفـار  دلُـم  تــــا  وُرچَـرد
پـانـه جُف نــاد  و  مِنه حَوش ِ دِلُـم فیچِسته

سیـچه وا مَست نوابـون  و  نقارنِن مِنِه مـال
بـوی عطــــر تـو  مِنِه هف تــا  حُوِه  پیچسته

غیر دل سی مُو چه مَنده کــه نَـکِم نـذر پَلِت
خُت بِکُن سِیل به جیوُم که مِنی سَی لِسته

 ایگوهِن بِم کــه  اِیــا  یــــار و ایپُـرسه حالت
خـام نیــا , وختی ایـــاهه کـه دلُم پیسسته

بخت شهرو  به خَو مَرگ مِنی رَهدسه پـــاک
دَس یه وَخت بُم  نَزنین ,اسکلـتُم پیشکِسته
***

غزلیات  بختیاری شادان شهرو


ثبت شده به شماره سریال 238672در سایت شعر نو 


ترجمه ی ابیات :
----------------
1- هرکس چشم کال تو را نگاه کرد یکه خورده است / موهای جون پیچ پیچک تو به دور دلش پیچیده است.

2- این گل های سرخ که به دامن داری نکند / خون من را وقتی میخوردی از لبت ریخته است .

3- ناز تو از دیوار دل من تا بالا رفت / پا را جفت گذاشت و داخل حیاط دلم پریده است .

4- برای چه در خانه مست نگردند و عربده سر ندهند / بوی عطر تو در هفت تا خانه پیچیده است .

5- برای من به غیر از دل چه مانده است که نذر موهایت نکرده ام / خودت به جیب هایم نگاه کن انگاری سگ آنها را لیس زده است .

6- به من می گویند که یار می آید و حالت را می پرسد / میخواهم نیاید , وقتی می آید که دل من پوسیده است .

7- انگار پاک بخت شهرو به خواب مرگ رفته / یک وقت دست به من نزنید که اسکلتم  متلاشی شده است .معنی برخی لغات :
------------------
تیه کال tiye kal = چشم نارس ( رنگ چشم اگر غیر معمول باشد به ان کال میگویند . مثل رنگ سبز و آبی و قهوه ای . ...
تُنه tone = تو را
نی یَشت ni yasht = نگاه کرد ( نگاه کردن با دقت را گویند )
دیتِسته diteste = یکه خورده است .
پل pal= مو - pale = موی  ِ
چی chi = مانند
پیت پیتک pit pitak = گل پیچ پیچک
پیتسته piteste = پیچ خورده است
سُهرsohr = سرخ
گِلینت gelinej= دامنت  ( گلین gelin= دامن )
نکُنه nakone = نکند
خین khin= خون
مُن mon= مرا
وختی vakhti = وقتی
ایخردی I kherdi = می خوردی
ریسسته riseste= ریخته است
دیفار difar= دیوار
وُرچَرد vorghard= بالا رفت vorcharde = بالا رفته است
پانه pate = پایت را
جُف نا jof na = جفت گذاشت - جفت کرد . کنار هم گذاشت
مِنه mene= توی ِ - داخل ِ
حَوش havsh = حیاط
فیچِسته ficheste= پریده است
سیچه siche= یرای چه
وا  va= باید ( نَوا nava = نباید )
نوابون navabon = نشوند (vabo = بشوند)
نقارنن naghanen= عربده سر ندهند
منه مال mene mal = داخل خانه
حُوِه hove= خانه
( حوه hove = حونه hone = خونه khone= خانه khane )
واژه ی  (حُوه ) قدیمی ترین و کهن ترین شکل آن هست .

پیچسته picheste = پیچیده است
سی مو si mo= برای من
 چه منده che mande= چه مانده است
که نَکِم ke nakem = که نکردم
نذر پلت  nazre palet= نذر مویت
خُت khot= خودت
بکن سیل bekon seyl= نگاه کن ( سیل = نگاه کردن )
مِنی meni= انگاری
جیو jiv = جیب جیوُم jivom= جیبم
سَی say = سگ
لِسته leste= لیس زده است
ایگوهن igohen= میگویند
بُم bom= به من ( بصورت ( بِم bem) هم تلفظ می شود . بستگی به جمله دارد )
ای یا  iya= می آید
ایپُرسه iporse= می پرسد
حالت halet= حال تو را
خام kham= می خواهم ( مخفف ایخام ikham هست . بصورت اِخام ekham هم تلفظ می شود )
نَیا naya= نیاید
وختی ایا vakhti eya= وقتی می آید
پیسسته piseste = پوسیده است
شهرونه  shahrone= شهرو را
خَو khav= خواب (خَوِ khave = خواب  ِ )
رهدسه rahdese= رفته است
پاک pak= کلآ - به تمامی  
دس das= دست ( مخفف دست می باشد )
پیشکسته pishkeste= متلاشی شده است . پاشیده شده است


   

 
دیدگاه ها : نظرات