تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - بَختُـم اَر یـار هِـده , ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

بَختُـم اَر یـار هِـده , ... " غزل بختیاری "

9 آبان 92 20:34

نویسنده : شادان شهرو بختیاری

   


     
 


 
 
 
..... (( غزل بختیاری )) ......

***

بَختُـم اَر یـار   هِـده , رَخت ِ خَـوُم  تـا بِزَنِه
سی دل سُهده ی ما,خیمه مِنِه سا بِزَنِه

خیلی وَختِه که مُنُم , مَنده و مَندیر یو که
یــارُم از  در به درآ , حــرف ِ مُـــــدارا بِزَنِه

رَهدِنِس, رَهدِنه کَوگِ,نَفَسِس اَوشُمِه کُه
شاه دُوَرگَـل به لَچَک وَختی کـه مِینا بِزَنِه

میشِکالا هـمـه وابیـن ِ شِکــال تی یَلِس
میشِکــالَــم  نَتَـرِه  از   ای  شِکـــالا بِزَنِه

حـرفِ تَـهل اَرکه دراهه زِ لَـوِس , شیـرین ِ
بِهل تــا هرچی ایخواهه بـه مُو مِـروا بِزَنِه

یوسفی کـو ؟ که درآ وا کَد ِ بسته یِه نَظر
تَش مِنِه چـالـه ی احساس زیـلیخـا بِزَنِه

کاشکی یــار بیـاهه دَم ِ صُو   وا دَستِس
پــــرده ی کــرکـــره ی پِـلـکُمـه بـالا بِزَنه

گُوگِری اَرکه بیدَک سیچه کُر ِلیش فیلیپ
وا بیــا  تَـش  بــه مِنـه حـاصِــل ِ دارا بِزَنه

سردیـــاری به کُلَه خسرَوی و چوقـــا نید
کـاش بـرق ِ تی یَلِس تَش مِنِه چوقا بِزَنِه

ای دُوَرگَـل , نَـگِـریـن  از دِلِ شَهـرو اَحتَـو
بِهلیـن کَهگِلِسه هـرچی ایـخــواه پـا بِزَنه

***
 
اشعار لری
  شادان شهرو بختیاری

 ***

ثبت شده به شماره سریال 215534در سایت شعر نو


 
تـرجـمـه ابیات :

1- اگر بخت یار من است . رخت خواب من را تا بزند / و برای دل سوخته ی ما در سایه خیمه بزند
2- خیلی وقت است که منم مانده و منتظر اینکه / یارم از در درآید و حرف مدارا بزند .
3- رفتنش , رفتن کبک است و نفسش , آویشن کوهی / شاه دخترها وقتی مینا را به لچک بزند
4- میرشکارها هم شکار چشمهایش شده اند / میرشکار هم نمی تواند از این شکارها بزند
5- حرف تلخ اگر از لبش بیرون بیاید شیرین است / بگذار تا هرچه می خواهد به من ناسزا بگوید
6- یوسفی کو که با کمر بسته بیرون آید و با یک نگاه / آتش در اجاق احساس زلیخا بزند
7- ای کاش یار دم صبح بیاید و با دستش / پرده ی کرکره ی پلک مرا بالا بزند
8-  اگر برادری بود برای چه پسر زشت فیلیپ / باید بیاید و حاصل دارا را آتش بزند
9- سرشناسی به کلاه خسروی و چوقا نیست / بگذار تا برق چشمهایش آتش به چوقا بزند
10- ای دخترها " ایراد به دل شهرو نگیرید / بگذارید  تا هرجه می خواهد کاهگلش را پا بزند

ترجمه لغات :
_________

هِده hede =هست
رخت ِ خَوُم rakhte khavom =رختخوابم
سی si=برای
سُهده ی ِ ما sohdeye ma = سوخته ی ما
سا sa= سایه
وخته vakhte وقت است
مُنُم monom = منم
منده  mande = مانده , درمانده
مندیر mandir = منتظر , چشم براه
یوکه yo ke = اینکه
به درآ = بیرون بیاید , بیرون بیا ( به هر دو معنی رایج است البته در لحن صحبت کردن مشخص می شود که کدام معنی منظور است . در زبان بختیاری بسیاری از کلمات ظاهر یکسان دارند ولی معنای متفاوت )
رهدِنِس rahdenes = رفتنش
رهدنه rahdene = رفتن ِ
کَوگ kawg = کبک ( پرنده ی کوهی خوش صدا )
نفسس nafases = نفسش
اَوشُمِه کُه avshome koh = آویشن کوهی
دُوَرگَل dovargal = دخترها
لچک = کلاه زنانه در میان عشایر
مینا meyna = پارچه ای توری مانند که با منجق و پرک و برگ تزئین می شود و به لچک متصل است
میشکالا mishekala =میرشکارها
وابین ِ vabine = شده اند
شکال ِ shekale =شکار ِ
تی یَلِس tiyales = چشمهایش
نَتَرِه natare = نمی تواند
ای = این
تَهل tahl = تلخ
ارکه = اگر که
دراهه derdhe = درآید
لَوِس laves = لبش
بِهل behl = بگذار ] اجازه بده
ایخواهه = می خواهد
مِروا merva = حرف زشت - ناسزا
کَدِ بسته = کمر بسته
یه نظر = یک نظر
تش tash = آتش
مِنه mene = توی ِ - داخل ِ ( با همین تلفظ به معنی بگذار هم هست )
زیلیخا = تلفظ بختیاری زلیخا
بیاهه biyahe = بیاید
وا دستِس va dastes = با دستش
پِلکُمِه pelkome = پلکم را - مژه ام را
گُو گِری geowgeri =برادری متاسفانه مصوتی برای تلفظ صحیح این واژه در قسمت ( گو ) نداریم . فقط یک بختیاری می تواند آن را تلفظ کند .
ارکه = اگر که
بیدَک = بد - می بود
سیچه = برای چه
کُره kore = پسر ِ
لیش ِ lishe = زشت ِ - بدترکیب
فیلیپ = پدر اسکندر مقدونی
وا بیا = باید بیاید
تش به منه = آتش به
حاصل ِ = کشت
دارا = داریوش سوم
سردیاری sardiyari = سرشناسی - شهرت -
کُلَه خُسرَوی = کلاه خسروانی
چوقا = لباس مردان عشایر بختیاری

نَگِرین nagerin = نگیرید
اَحتَو ahtaw = ایراد - بهانه - خرده گیری -
بهلین behlin = بگذارید
کهگِلِسه kahgelese = کاهگلش را
هرچی ایخواه = هرچه میخواهد

 


   


     

 
دیدگاه ها : نظرات