تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - بشکَنه پـام اَیَـــر ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

بشکَنه پـام اَیَـــر ... " غزل بختیاری "

3 آذر 91 00:06

نویسنده : شادان شهرو بختیاری     
 


 
غزل لری بختیاری

***

بشکَنه پـام  اَیَـــر بی تــو  بِنُـم پـا  بــه بهشت
وا بِمیــرُم سَـرُم  اَر  بی تــو  بِنُـم سَر بـالِشت

سی دلِ  صـــورت اسـپیـد و تـیـا کـــــال ِ تُـنِـه
طِی تَشِ عشــق مـو اَر ریس سیاهه اَنگِشت

نـیــره یـــــاد ِ تــــو  ز ِ ویــــرُم کــه خدا روز ازل
خاک مون وا اَوِه عِشق ِتو هِویـر کِرد و شِرشت

خــالَــکِ نُفتِـت و بُـرگ ِ خَلِت و  کِـلمِـن ِ میت
فُرصت ِ عشوه فروهـدِن سی دُوَرگَل نَهلِشت

فیــــل از لشکــر مــوریــــز نــــداره تـی تَــرس
ایـگُـــروسِـــه ز ِ وَر ِ دال هــــزارتـــــا بِنـگِـشت

اَورِنِــه  هَـــرچِـــه بِمُــژنــی بــه مِنِس نید اَوی
حُشک وابیــدِه قنـاتــا  و  اَوی نی سَر ِ کِشت

مـــا اَیَـــــر غـــرق ِ گُنـــاهیم و خــدا لَـج کِرده
سی دِلِ لاله ی وَحشی سیچِه نیبـاره بِشت


بَـعـد ِ "شَهرو" بـــه غـــزل لَـو نَکُنِـه واز کـسی
مَر گُلی مَنـدِه کـــه پـاسِـه بِـکَنِـن وا پـازِشـت
شادان شهرو بختیاری


53.gif

ثبت شده به شماره سریال 167600در سایت شعر نو


معنی برخی واژه ها:
===========


اَیَر = اگر
بِنُم = بگذارم
وا بِمیرُم = باید بمیرم
اَر = اگر
بالِشت = بالش
سی = برای
اسپید = سفید
تیا = چشمها
کال = سبز ( تیا کال = چشمهایی که رنگ متفاوت از معمول دارند مثل سبز , آبی و ..)
طِی = پیش ِ - کنار ِ - پهلوی ِ
تَش =آتش
ریس = رویش
انگِشت = زغال
نیره = نمی رود
ویرُم = یادم
خاک مون = خاک مرا
اَوِه = آب ِ
هِویـر = خمیر
شِرشت = ورز داد ( ورز دادن خمیر )
خالَک = خالک زیور آلاتی است که به پره ی دماغ ( نُفت )نصب می کنند . از جنس نقره یا طلا
نُفتِت = دماغت ( نُفت = دماغ )
بُرگ ِ خَلِت = ابروی خمیده ات ( بُرگ = ابرو - خَل = خمیده )
کلمِنِ میت = خرمن مو . به انبوه موهای پرپشت زنان می گویند کلمن

فروهدِن = فروختن
سی دُوَرگَل = برای دخترها
نَهلِشت = نگذاشت
موریز = موریانه
تی تَرس = چشم ترس
ایگُروسِه = می گریزد
وَرِه = برابر ِ - مقابل ِ
دال = عقاب
بنگِشت = گُنجشک
اَورِنِه = ابر را
ار که بِمُژنی = اگر که چنگ بزنی
به مِنِس = داخلش
نید اَوی = آبی نیست
حُشک = خُشک
وابیده = شده است
قناتا = قنات ها
کِشت = حاصل - مزرعه
سیچه = برای چه
نیبارِه = نمی بارد
بِشت = باران
لَو = لب
واز = باز
مَر = مگر
مَنده = مانده است
که پاسِه = که پایش را
پازِشت = ابزاری که در فصل بهار برای چیدن علف های کوهی از آن استفاده می کنندمعنی ابیات :
=======

1- پایم بشکند اگر بدون تو پا به بهشت بگذارم / باید بمیرم اگر سرم را بدون تو بر سر بالش بگذارم

2- برای روی سفید و چشمهای کال تو است / اگر در برابر آتش عشق من روی زغال سیاه است

3- یاد تو از خاطرم نمی رود که خداوند در روز ازل / خاک مرا با آب عشق تو خمیر کرد و ورز داد

4- خالک دماغ تو و ابروی خمیده ات و موهای پرپشتت / فرصت عشوه فروختن برای دخترها نگذاشته است

5- فیل چشم ترسی از لشکر موریانه ندارد / هزارتا گنجشک از برابر عقاب می گریزد

6- ابر را هرچه چنگ بزنی داخلش آبی نیست / قنات ها خشک شده اند و آبی بر سر کشت نیست

7-ما اگر غرق گناه هستیم و خداوند لج کرده است / برای دل لاله ی وحشی چرا باران نمی بارد

8- بعد از شهرو کسی لب به غزل( غزل لری ) باز نخواهد کرد / مگر گلی مانده است که پای آن را با پازشت بکنند

     


 
دیدگاه ها : نظرات