تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - هم ز ِ او روزی کـه دیـمِت , ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

هم ز ِ او روزی کـه دیـمِت , ... " غزل بختیاری "

2 آذر 91 23:41

نویسنده : شادان شهرو بختیاری     


 


 

غزل لری بختیاری
 
***
 
هم  ز ِ او روزی کـه دیـمِت , ایـگِـرِه دل اَحتَوِت
جونُـمه بِستو , ولـی بِـهـلُم بـبـوسُـم  او لَـوِت

بین چه وام کِردی,حِساو روز و شَو رَهد ازکَفُم
روز ایـگَردُم  وا خیـالِت , مَر  کـه شَو بینُم خَوِت

اَر بِگُن تَـو کـِردُم از عشقت نـه کــه بـاور کُنی
چُن که خیـلی وَخت ِ که مُردُم عزیـزُم از تَـوِت

دلبـرا " سی تـو نـمــاز شُرگ واجـب کِــردِنـه
چُن که دی چی روز مو تـاریک نیـده او شَوِت

عشق هـر  زیـرتِـک وُرُفتــه جـا نداره مِن دِلُم
حاصِـل عُمرُم  یِـه دل بی که سِپُـردُم به اَوِت

ای کـه معلومُم نَـوابی دوستی یــا دُشمِنی
بُوو مُنه سُهدی , به چه آیین و دین ِ مذهَوِت

تیـر ِ مِرزِنـگِت  ز ِ  بِـرنَـو   کَم  نـداره  ای دُوَر
مَندِه  و  مَندیـرِتُـم  , خیـنُـم  بـریـز وا برنَـوِت

ما که هیچ سایه از او سَروِت ندیدیـم , لااقل
ریتـه از شَهرو نَگِـر  ,  بِهـل بِس بِتـاوِه اَفتَوِت
***

شادان شهرو بختیاریثبت شده به شماره سریال  149599سایت شعر نو


 

ترجمه برخی لغات :
______________


دیمِت dimet = دیدمت
ایگِرِه igere = می گیرد
اَحتَوِت Ahtavet =  بهانه ات
جونُمه gonome = جانم را
بِستو besto =بستان , بگیر
بِهلُم behlom = اجازه ام بده , بگذارم
وام vam = با من
رَهد rahd = رفت
ایگَردُم igardom = می گردم
وا خیالِت = با خیالت
مَر که  mar ke = مگر که
بینُم binom = ببینم
خَوِت khavet = خوابت را
اَر ar = اگر
بِگُن begon = بگویند
تَو taw = تب
وَخت ِ vakhte = وقت ِ
سی si = برای
شُرگ shorg = شُکر
زیرتِک وُرُفته zirtekvorofte = پاچه ورمالیده
نَوابی navabi = نشد
بُوو bow = پدر ( بُوو مُنه bow mone = پدر مرا )
سُهدی sohdi = سوختی
مِرزنگ merzeng = مژگان , مژه
بِرنَو bernaw = تفنگ برنو
دُوَر dovar = دختر
مَنده mande = مانده , درمانده
مندیر mandir = منتظر ( مندیرتُم mandiretom = منتظرت هستم )
خینُم khinom = خونم
ریتِه rite = رویت را
نَگِر nager = نگیر
بِهل behl = بگذار
بِتاوِه betave = بتابد
آفتَوِت aftavet = آفتابتترجمه ی ابیات :
____________

1- هم از آن روزی که تو را دیدم دلم بهانه ات را می گیرد / جان مرا بستان ولی بگذار آن لبت را ببوسم

2-  ببین چه با من کرده ای که حساب روز و شب از کفم رفته است / روز با خیالت می گردم , مگر که شب خوابت را ببینم

3- اگر بگویند از عشقت تب کرده ام نه که باور بکنی / چون که خیلی وقت است  عزیزم که من از تب تو مُرده ام

4-  ای دلبر " برای تو نماز شکر واجب کرده اند / چون که دیگر مثل روز من شب تو تاریک نیست .

5-  عشق هر  پاچه ورمالیده ای توی دلم جا ندارد / حاصل عمر من یک دل بود که به آب تو سپردم .

6- ای که دوستی و دشمنی ات معلومم نشد /  پدر مرا سوزاندی , مذهب تو به چه آیین و دین است .

7- تیر مژگان تو از برنو ( تنفنگ برنو ) کم ندارد / مانده و منتظر توام , خونم را با برنو ات بریز .

8- ما که هیچ از آن سرو تو سایه ندیدیم , لااقل / رویت را از شهرو نگیر , بگذار آفتابت به او بتابد .

     

 
دیدگاه ها : نظرات