تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - چی شِکـــالی دل ِ مُــو هِی ایگُـروسه زِ وَرُم
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

چی شِکـــالی دل ِ مُــو هِی ایگُـروسه زِ وَرُم

23 مهر 90 15:40

نویسنده : شادان شهرو بختیاری


     


غزل بختیاری
***
 
چی شِکـــالی دل ِ مُــو هِی ایگُـروسه زِ  وَرُم
ریمِه هــرجـــا بِـکُـنُـم نـیــرِه خیــالِـت  زِ  سَـرُم

کَوگِ تــاراز تُــونـی هــرچه ایـخـوای بُـنـگ بِکُن
دال ِ پَـــر کَـنـــده  مُـنُــم  , بــال نــــدارُم بِـپَـرُم

تون به او جاه و جلالی که خُدا دارِه بــه عرش
مَر  زِ  نـــازِت  کــم  ایبو  پـا بِنی اَر مِـن کَـپَـرُم

چی سکَنــدَر بِنِشینُــم بـه کُـلَـه هــر دَمِ صُـحو
تـا دِراهی بــه سَـرِ چَشمِـه و  ریـتِـه  نی یَــرُم

بِهــل تـــا سیت بِگُـم کـی دِلُـمِـه خـیـن کِـــردِه
سی دِلِ کینِه که عُمری هِدِه سوسِه جی یَرُم

 چی خُدابس تو بشین سِیل بِکُن بین که چِطَو
لَلَـری وار  اِیـــاهُـم  تــُونــه  وا  خُـــــم  ایـبَـــرُم

خــــان گـرگـر سَی کینـه کـــه بـخــواه زور بِـگُو
مُــون  ایـگُـن عَبــدِ مَمَــد , شیــر پـیــــای لَلَـرُم

ایگُوهِن بِـم چِتِـه شَهرو نه که حالِت خوش نی
دست خُـم نی , چه کُنُم , مست ِ شَراوِ خُلَـرَم


***
شادان شهرو بختیاریثبت شده به شماره سریال  144000در سایت شعر نو


ترجمه برخی کلمات :

چی  = مانند
شکالی = شکاری ( شکال = شکار )
ایگُروسِه = میگریزد
زِ وَرُم = از برم
ریمِه = رویم را
نیره = نمی رود
کوگ تاراز = کبک تاراز ( تاراز = منطقه ای در بختیاری )
تونی = تو هستی
هرچه ایخوای بنگ بکُن = هرچه میخواهی فریاد کن
بُنگ = همان بانگ در فارسی هست
دال = عقاب
مَر = مگر
ایبُو = می شود
بِنی = بگذاری
مِن = تویِ
کَپَرُم = چادرم ( کپر = چادر )
چی سکندر = مانند اسکندر (( اسکندرخان عکاشه بابادی بختیاری , عاشق دختری ترک به اسم نوش آفرین از تیره ی ایگدر قشقایی شد . داستان عاشقانه ی او در میان بختیاری ها بخصوص در میان بابادی ها معروف و مشهور است . خود اسکندرخان در زمان ( ضیغم الدوله بختیاری ) در زمان مشروطه و فتح تهران از طرف دولت مشروطه حاکم ابرقو گردید .

کُلَه = سنگر , به سنگری گفته می شود که شکارچیان در ان کمین می کنند .
هر دَمِ صُحو = هر دم صبح
بیاهی = بیائی
ریته = رویت را
نی یَرُم = نگرم , نگاه کنم
بهل تا سیت بگُم = بگذار تا برایت بگویم
دلُمه = دلم را
خین کردِه= خون کرده است
سی دلِ کینه = برای دل کیست
عمری هِدِه سوسه جی یَرُم = عمری هست می سوزد جگرم
چی خدابس = مانند خدابس ( خدابس معشوقه ی عبدممد للری بود )
تو بشین سِیل بکُن بین که چِطَو = تو بنشین و نگاه بکن ببین که چطور
للری وار ایاهُم = للری وار می آیم
تونه وا خُم ایبَرُم = تو را با خودم می برم
خان گرگر = منظور پدر خدابس معشوقه ی عبد ممد للری هست , گرگر = نام منطقه ایست
سَیِ کینه = سگ کی هست
مون ایگُن عبد ممد = من را میگویند عبد ممد
شیرپیای للرم = ( پیا = جوانمرد , مرد متشخص ) از شیر جوانمردان للر هستم ( للر نام منطقه ای است )
ایگُوهِن بم = میگویند به من
چِتِه شهرو = چه ات هست شهرو
نه که حالت خوش نی = نکند حالت خوش نیست
دست خُم نی = دست خودم نیست
شراو خُلَر = شراب خلار

 
     
 


 
دیدگاه ها : نظرات