تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - ای خُـدا , نَجفِلی کـه دوش ... " شعر بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

ای خُـدا , نَجفِلی کـه دوش ... " شعر بختیاری "

16 آبان 91 18:42

نویسنده : شادان شهرو بختیاری


    شعر بختیاری "
خطاب به خداوند
در قبرستان


***

ای خُـدا ,  نَجفِلی  کـه  دوش  ز ِ  دنیــا رَهـدِس
واز  کِـــردِه  بــه  مِـنِـه  عَـرش  تـیـاسِـه  یـا  نـه

ای خدا, هیشکینِه نیخوای بِنی جا خُت زی بَعد
جبرئیــل مثــل اُوسـو وات بــه تَـمـاسِـه یــا  نـه

راسـتــی , حـضــرت یعـقـوب چِـطَـورِه حـالِــس
ایـخُـــورِه  پـاک  سَـر ِ وخـت   دَواسِــه  یــا  نـه

ز  زیـلیـخــا خَــوَرِت هِـد  چـه کُنِـه  وا  یُـوسِـف
بــاز  پُـرپـیـت  کُنِـه  چیـن  و  پَـلاسِــه  یــا  نـه

حـضــرَت ِ نــوح ِ  نَبی  نیــدِه , دیـــارِس نیـــدِه
هِنی هَم هوش و حَواسِس سَر ِ جاسِه یـا نه

بُــوو سُلیمــان  ز ِ( تیا کـال) ایخُوِه سیت بازم
ایکُنــی گــوش  کِــل ِ عَــرش صِداسِـه یــا نـه

گُـوگِــری کِــردِنــه موسی هِنی هِد وا هارون
سی دِلِـت مـــار ایکُنــه بـــاز عَصــاسِـه یـا نه

حَـــرفِ آدم ایکُنِــه گـــوش حَــوا بی غُـر و لُند
هَـوَسِ خَــردِنِــه مَمنــوعــه وابــاسِـــه یــا نـه

هُــون کــه میراث خورِه مال و مَنالِت کِردیس
ایکُنِــه پَهـن به دُنیــــا جُــل و جـاسِـه یــا نـه

هُــون کــه رُونـــدی زِ وَرِت فِنـگِه دِرارِه بــازَم
دَست ِ غیبی تـــو آخــــر  بُـن ِ نـاسِـه یـا نـه

حــــال نَمــــرود چِطَـورِه , چه کُنِـه وا پَشغِه
هیشکی هِد تـــا بِگِــرِه زیـــر بَغَلاسِه یـا نه

ایگُـــم از لیـــوِه گِــــری کِــردِنِه مُلا چه خَوَر
لَک و لیــوِه چو ایبـو هیشکی ایتاسِه یـا نه

زال دارِه پَــرِه سیمُـــرغ ِ پَــرِه شالِـس بـــاز
پِـــرزِه بــــازَم سَرِ تَش اوچــو پَــراسِـه یـا نه

جنگ و جَر  بــــاز ایکُنِــه رُستَــم ِ فَرخزادِت
لشکَرِس صَف به صَف ِسَعدوسِپاسِه یـا نه

جامِ کیخُسرو اوچو هِد هِنی دستِس بازَم
مِنِـه چَـه بیـــژِن ِ بینِـه مِنِـه کـاســه یـا نـه

گَنج ِ قارون ِ ... خُدایا نه که وا خُس بُردِس
ایخُــورِه بـــاز اوچـــو حِــرص ِ پیلاسِه یـا نه

ایچو کـه پاک وابـایـک همه دارِن جَر و قــال
اوچــو هم مثل ایچــو جنگ و حَراسِه یا نه

ایچوکه هیشکی نَدارِه دِل ِخوش از شَهرو
اوچوهِدهیشکی بِگُن شَهروشِناسِه یـا نه***
از شادان شهرو بختیاری

 

ثبت شده به شماره سریال  176044سایت شعر نو


معنی ابیات :
___________

1- ای خدا نجفعلی که دیروز از دنیا رفت . آیا چشم هایش را در عرش باز کرده است یا خیر

2- خدایا هیچ کس را نمیخواهی  از این به یعد به جای خودت بگذاری ؟ جبرئیل مثل آن وقت ها با تو در تماس هست یا خیر

3- راستی حال حضرت یعقوب چطور است . آیا پاک سر وقت دواهایش را میخورد .

4- از زلیخا خبر داری که با یوسف چه می کند . باز  پرچین می کند موهایش را یا نه

5- حضرت نوح نبی نیست . پیدایش نیست . هنوز هم هوش و حواسش سر جایش هست یا نه

6- پدر سلیمان ( داوود ) باز هم از چشم های کال برایت می خواند . آیا گوشه ی عرش گوش می کنی صدایش را یا نه

7- برادری کردن موسی با هارون  هنوز هم هست  , برای دل تو عصایش را مار می کند یا خیر

8- حوا بی غرولند حرف آدم را گوش می کند ؟ آیا هوس خوردن ممنوعه با او هست یا خیر

9- آن کسی را که میراث خور مال و منالت کرده ای ( صاحب زمان ) آیا رختش را توی دنیا پهن می کند یا خیر

10- آن کسی را که از بر خودت راندی ( شیطان ) آیا دسیسه باز هم می کند . آیا دست غیبی تو بیخ گردنش هست یا نه

11- حال نمرود چطور هست . با پشه چه می کند . کسی هست تا زیر بغل او را بگیرد یا خیر

12- می گویم از دیوانه گری های مُلا ( ملا نصرالدین ) چه خبر داری . دیوانه که می شود کسی از خنده غش می کند یا نه

13- آیا زال باز هم پر سیمرغ را به پر شالش دارد
آنجا بر سر آتش پرهایش را می پرزد یا نه

14- آیا رستم فرخزادت جنگ و دعوا می کند . لشکر او صف به صف سپاه سعد ( سعدوقاص ) هست یا خیر

15-  جام کیخسرو آنجا هنوز هم به دستش هست .  توی کاسه بیژن را توی چاه می بیند یا خیر

16-  گنج قارون را ... خدایا نه که با خودش برده است . آنجا باز هم حرص پول هایش را می خورد یا نه

17- اینجا که هیچ کس دل خوشی از شهرو ندارد . آیا آنجا کسی هست که بگویند شهرو شناس هست یا خیر

   


 
دیدگاه ها : نظرات