تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - رَهـدِه بیــدُم سَر ِ اَو ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

رَهـدِه بیــدُم سَر ِ اَو ... " غزل بختیاری "

16 آبان 91 18:38

نویسنده : شادان شهرو بختیاری
 

   
 
 
غزل بختیاری

***

رَهـدِه بیــدُم  سَر ِ  اَو  تــــا بِگِــرُم  دَست نمــاز
تـیم رِکِست  داشتی  ایکِـردی  پَـلِ  پُرپیتِتِ ِ واز

خُت ِ زِیدی بـه  او رَه , یعنی که هوشُم بات نی
زیـــرِه  مِـرزِنـگ  وَرَنـــدازُم  ایـکِــــردی  وا  نـــــاز

تــا کـــه رَهدی , مو  وُریستادُم  و  قامت بَستُم
مَندِه بیـم , قبله خُدا "  ری بـه تُنِه یــا  به حجاز

اِی دُوَر "  ... دُهــدَرِ  کینی ...  نِمِکِت تُــم  دارِه
وا عَسل خــاک  تُنِه  مَـر  کـه بشِشنن  وا  نــاز

روزی  صـدتـــا  کُـرِ  دامُـردِنِــه  کـــــارون  ایبَــرِه
عـاشِقِت  هــر کی  ایبـو ,  یــا سَر ِ پُهل ِ اهـواز

اَر کـــه  تی دیــــدِنِ  شَهرونــه  نـــداری بِگو بِم
تــآ کُنُم جَعم جُل و جـام و  بِــرُم  سی شیــراز
***
 شادان شهرو بختیاریثبت شده به شماره سریال  201162سایت شعر نو 
ترجمه ی ابیات :
___________


1- رفته بودم کنار آب تا وضو بگیرم / چشمم افتاد و تو را دیدم که موهای  پرخم خود را باز میکردی .
2- خودت را به آن راه زدی که حواسم به تو نیست / زیر مژه با ناز من را ورنداز میکردی
3-تا که رفتی , من برخاستم و قامت بستم / مانده بودم که خدا , قبله رو به توست یا به حجاز
4- ای دختر " دختر کی هستی که نمک تو طعم دارد / با عسل مگر خاک تو را با ناز ورز داده اند
5- روزی صدتا پسر مادر مرده را کارون با خود می برد / هر کسی عاشق تو می شود روی پل اهواز می آید .
6- اگر چشم دیدن شهرو را نداری به من بگو / تا رختم را جمع کنم و بروم برای شیراز ....
(( .... ای روزگار .... ))  معنی برخی لغات :
______________

رهدِه بیدُم = rahde bidom رفته بودم
بِگِرُم = begerom بگیرم
دست نماز = وضو ( بختیاری ها به وضو گرفتن می گویند دست نماز )
تیم = tim چشمم
رِکِست =rekest  افتاد  (( این فعل ( رکست )  فقط برای چشم بکار می رود هنگامی که ناخواسته چشم چیزی را ببیند ))
پَل = pal مو , گیسو ( pale = گیسوی ِ )
پُر پیت = por pit پُر چین و خم ( por pitet = پر از چین و خمت )
واز = vaz باز
خُت = خودت ( خُتِه = خودت را )
زِیدی = zeydi زدی
بات = bat باهات , با تو
نی = ni نیست
مِرزِنگ = merzeng مُژه
ایکِردی = ikerdi میکردی
وا = va با
وُریستادُم = voristadom برخاستم
منده بیم = مانده بودم
ری = ri رو
تُنِه = tone تو است ( ری به تُنِه = رو به تو است )
دُوَر = dovar دختر
دُهدَر = dohdar دختر ( در گویش بختیاری چندین واژه به معنی دختر هست که برخی مخفف هستند . )
(( دُوَرdovar  - دُهدَرdohdar  - دُرdor - ماینه mayne- ))

تُم = tom طعم ( این کلمه فارسی اصیل است . عربی نیست . در زمان هخامنشیان و ساسانیان اعرابی که در بین النهرین بودند چون تحت تاثیر فرهنگ و زبان ایران باستان بودند بسیاری از واژه های پهلوی را ریشه ی زبان گفتاری خود قرار دادند و واژه های دیگری را ساختند . برای مثال ( رَد rad = به معنی رد شدن و عبور کردن و گذشتن را ریشه قرار داده و کلماتی با معانی مختلف استخراج کردند ( تردد  , ارتداد , مرتد , و ... ) و اما در مورد واژه ی ( تُم ) این کلمه پهلوی را اعراب  از ما گرفتند و با تغییر بعد از اسلام به صورت (طعم ) به خورد خودمان دادند . بسیاری از کلمات عربی ریشه ی فارسی پهلوی دارند .

بِشِشنن = besheshnen ورز داده اند  ( ریشه ی آن شِشن sheshn است به معنی ورز )
کُر = kor پسر ( kore = پسر ِ )
دامُردِنه = da mordene مادر مرده را ( da = مادر )
کارون = رودخانه ی کارون ( کارون - کارَن - قارن ) نام یکی از سرداران ایرانی در زمان باستان .
ایبَرِه = ibare می برد
ایبو = ibo می شود
یا = yd  می آید  ( ya مخفف iya , iyahe  می باشد ) در گویش بختیاری مخفف ها کاربرد فراوانی دارند .
پُهل = pohl پُل ( اصل کلمه ی ( پُل ) همان ( پُهل ) است که در فارسی پهلوی ساسانی مورد استفاده بوده و بعدها به مرور زمان تبدیل شده است به پُل . دزفول نام شهریست در خوزستان . در قدیم به آن ( دژ پُهل ) می گفته اند . دزفول معرب ( دژ پُهل ) است .
اَر = ar اگر ( بختیاری ها به ( اگر ) می گویند ( اَیَر ayar ) ( اَر ar مخفف ayar هست )
تی ti = چشم
شهرونِه = shahrone شهرو را
بگو = bego بگو
بِم = bem به من ( در برخی موارد آنرا   bom هم تلفظ می کنند )
جعم = جمع
جُلُ جا ( جُل و جا ) jolo ja  با کنایه به معنی رخت خواب و جا و مکان  است .
برُم berom = بروم
سی = si برای

   

 
دیدگاه ها : نظرات