تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - اول ســال گُدی یـام و ایپُـرسُــم ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

اول ســال گُدی یـام و ایپُـرسُــم ... " غزل بختیاری "

16 آبان 91 18:31

نویسنده : شادان شهرو بختیاری   

غزل بختیاری

***

اول ســال گُدی   یـام  و  ایپُـرسُــم  حالِـت
آخـــر ســـال ِ  چـه  وابـی  بِه  دَرآ  از مالِت

نه مَرَق مَنده به جونُم , نه رَمَق مَندِه به پام
تـو بِگو کیـنِـه بِفِـشنُـم کــــه بیـــــا دُنبــالـت

گُــدِنِــه دوش کَــدِت بَستی و خُو بـازِسـتـی
دل ِ کیـن بُـردی , اِدی قِـر مِنِه سَر دَسمالِت

اوچـو اِی کاش که بیدُم بِه یِــه هَـلپِـر درجــا
لَچَکِت کَـنــدُم و ایـزِیــم  بـه سَرِ تُشمــالِـت

بِه پَلِت پیت نَوَن , اَر کـه  اِخوای پیت بِدیـس
نَفِـشـارِس  کـــه  دلُــم هِد مِنه  او  مِنگالت

وای از او نـــاز  کـه ریـسِـه  زِ کَــد ِ بـاریـکِـت
وای از او فتنه کـه بــارِه  ز ِ  تی یـای ِ کالِت

ز ِ خُدا مَـر کــه بِخواه عُمر ِ دوباره " شهـرو
بــه غــزل وصف کُنـه  کُنـج ِ لَـوِت  او خالت

***

 شادان شهرو بختیاری

ثبت شده به شماره سریال  201765 سایت شعر نوترجمه ابیات :
_______

1- اول سال گفتی می آیم و حالت را می پرسم / آخر سال شده است , پس چه شد ؟ از خانه ات بیرون بیا.
2- نه شیره ای به جانم مانده است و نه توانی به پاهایم / تو بگو چه کسی را بفرستم که به دنبالت بیاید .
3- گفته اند که دیروز کمرت را بسته ای و خوب رقصیده ای / دل چه کسی را برده ای که دسمالت را بر روی سر تاب می دهی
4- ای کاش من آنجا بودم و در جا با یک خیز / لچک تو را بر میداشتم و بر سر تُشمال ( نوازنده ی ساز ) می کوفتم
5- به موهایت پیچ و تاب نده , اگر میخواهی بتابانی اش / فشارش ندهی که دل در گیسویت است .
6- وای از آن ناز که از کمر باریک تو می ریزد / وای از آن فتنه که از چشم های کال تو می بارد
7- مگر ( شهرو ) عمر دوباره ای از خدا بخواهد / تا آن خالت را در کنج لب به غزل وصف کند .معنی برخی لغات :
__________

گُدی godi = گفته ای
یام yam = می آیم ( yam مخفف iyam و iyahom است )
ایپُرسُم iporsom = می پرسم
چه وابی = چه شد
به درآ = بیرون بیا
مالت = خانه ات ( مال = خانه ) در زندگی کوچ نشینی به  محل زندگی هر کدام از کوچندگان دربهون و سیاه چادر مال می گویند
مَرَق maragh = شیره
منده mande = مانده
رَمَق ramagh = توان , نیرو
کینه kine =  چه کسی است
بِفِشنُم befeshnom = بفرستم
گُدِنِه godeke = گفته اند
دوش dosh = دیروز ( در مواردی دیشب هم معنی می دهد )  ( دوش شَو doshav = دیشب )
کَدِت kadet = کمرت را ( کَد kad = کمر )
خُو khow = خوب , قشنگ . زیبا
بازِستی bazesti = رقصیدی ( باز baz = رقص " بباز bebaz = برقص  " باز ِ baze = می رقصد
کین kin = چه کسی
اِدیEdi = می دهی (( این کلمه مخفف "( ادهی Edehi) و ( اِیدهی Ebehi)  است ))
قر gher = تاباندن , چرخاندن ( قر ادی = تاب می دهی ) می چرخانی
اوچو = آنجا
هَلپِر halper = خیز برداشتن و حمله کردن
لچکت = لچک تو را
کَندُم kandom = می کندم
ایزِیم E zeym = می زدم
تُشمالت = تشمال تو ( نوازنده ی ساز سرنا و دهل )
پَلِت ( پل + ت ) palet = موهایت
پیت pit = پیچ ,تاب , خم
نَوَن navan = نینداز
اَرکه = اگر که
اخوای E khay = می خواهی (( اخوای مخفف ( اخواهی) و (ایخواهی ) است ))
بِدیس bedis بدهی اش
نفِشارِس = فشارش نده
منگالت ( منگال + ت ) mengalet = موهایت . گیسویت
ریسِه Rise = می ریزد
باره Bare = می بارد (( مخفف ( اباره ) و ( ایباره ) است ))
تی یای ِ tiyaye = چشم های ( تی = چشم , تیا = چشم ها )
کالت = نارست ( تی کال =چشم کال و ناترس . هر چشمی که رنگ غیر معمول دارد مثل سبز و آبی و غیره .. را بختیاری ها کال می گویند )
مَرکه = مگر که

   


 

 دیدگاه ها : نظرات