تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - اِی مــــاه دُوَر دانـــــهء دُر ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

اِی مــــاه دُوَر دانـــــهء دُر ... " غزل بختیاری "

23 مهر 90 16:01

نویسنده : شادان شهرو بختیاری
      


غزلی

با گویش بختیاری

***
اِی  مــــاه  دُوَر   دانـــــهء  دُر          دیندایِ خُت هِی نَكَش  دلِ كُر

 هیــچ  وا  دلِ مــو تــا  نِكِردی         تــا وقتـــی  بییِت  بـــی تظاهر

 هَر شَو به خیال تو خوُشُم مو         غیــرِ یُـــو نَمَندِه  سیم تفــاخر

 بُــردی دلِ مُــو بــه نـازِ غمـزه          از عشق تـــو كِی سیر اِبـو لُر
       
 وِندی  بِـــه دِلُـم  داغ  هجرون         اُولحظه كـــه بیم زِعشقِ تو پُر

 وُرگَـرد و بپـرس حــــــــال زارُم         وّرنَــه كـــه  چو تَش ایگِـرُم  گُر

 تــا وقتی هِیِه تی یام پُرهَرس        هیهات  اَیَــــر  بِــرُم   چُغــــاخُر

 هركس به خَوِخوشِ چو  شهرو         از خَــو  نَپَــرِه بِــه یِـــه تَلَنـــگُر


***

شادان شهرو


      


 
دیدگاه ها : نظرات