تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - تــا بِـــرَهـــد مِینا بَنَوش می کِرِنج ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

تــا بِـــرَهـــد مِینا بَنَوش می کِرِنج ... " غزل بختیاری "

23 مهر 90 15:58

نویسنده : شادان شهرو بختیاری     


 

غزل فارسی/
 بختیاری
 
***
صد کرشمه ریــــزد از حسن نگــــــارم بر زمین
چـــون زمین ای کـــاش بـــودم فرش راه نازنین

تــا بِـــرَهـــد مِینا بَنَوشِ می کِرِنج دوش از وَرُم
روز مُــو وابیـــد شَو , دل اُسگُورو وابــی زِ خین

گر به روضه پانهی با آن دو چشم نیمه مست
شیــــخ در مـــــدح تــــو گوید شادباش و آفرین

بِنیَـرُم هــــرچــــه بـــه اُو زُلــــف کِـرِنجت بیشتر
بــــاوَرُم ایبو ایسا هــــم جون ایدین هــم ایبَرین

کــــم نمی آیـــد تـــو را در ایــــن غریبی و ملال
گوشۀ چشمی نمــــایی بــــا من خلوت نشین

اَر زِ حُسنِت کــــــــم نیبوهه از دلِ زارُم بـپُـــرس
اَر زِ نـــازِت کـــم نیبوهه حـــــال و روز مون بِوین

دیگــــر از نـــاز بتـــان پــــروا نبایـــد داشت چون
می تــوان ارزان خریــــدن نـــاز مهرویـــــان چین

مَر چِتِــه سیچــه چینو بی تـاب رَهـــدِن وابیـدی
بخت بُووت وامُو نکُن لج بخت بُووم تِی موبشین

این چنیــن کــــه شیخ سودای بتان دارد به سر
تــرسم آخــــر کــــذب بــاشد جنت و خُــلد برین

چی سکنــدرخـــان بــاوادی نشینُم تی به رَهت
اَر بـــه سروَقتِ مـــو وُرگردی تو چی نوش آفرین

پیش از ایـــن ســــودای دین ناب بودی در سرم
خود چه خواهـــد شد نمیدانـــم خدایا بعد از این

هرکــــه چی شَهرو به عُمرِس تیرِ مِرزِنگِ تو خَرد
غـــــم نـــــداره اَر بِمَهنه انفــــــرادی مِـــن اِویــن

***
شادان شهرو بختیاری

ثبت شده به شماره سریال  112222سایت شعر نو


      
دیدگاه ها : نظرات