تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - داغُمـِـه تـــازه نکُـن دُر که سراپا دردُم , ... " غزل بختیاری "
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

داغُمـِـه تـــازه نکُـن دُر که سراپا دردُم , ... " غزل بختیاری "

23 مهر 90 15:56

نویسنده : شادان شهرو بختیاری


      
غزلی با

گویش بختیاری

***

داغُمـِـه تــــازه نکُـن  دُر , کــــه سَراپــــا دَردُم

هیشکی تی بـــه رَهُم نــی که بِخوام وُرگردُم


ای دُوَر تـون بـــه خُدایی کــه بـــدادت تیه کـال

مَر نیبینی کــــه زِ عشق تــــو مریضُـــم , زَردُم


تـــا بـــه تی کـال تو وُسته سر و کارُم هر شَو

خَو ایبینـوم کــــــه ز دیفـــار تـــو مـــو وُرچَــردُم


دوش رَهــدُم بـــه چُغــاخور کـــه دلُــم وا وابــو

همه وا یَک خَش و خوش بیدِن و گشتن مردُم


هرکسی دست هُمیلایی به دستس بید و مو

حَرس  ایـرِهدُم  زِ تیـــــام , حسرت دل ایخَردُم


مـــو نـــدارُم گِلــه از بخت بــد و طالــع شـــوم

گِلـه دارُم مُــو  از ای عشق جُنـــون پــــــروردُم


جــان *شهرو * تــو  ز دست مُو نکش دامنتـه

پــا  زِ عشق تو  مُو ار پس بِکَشُم  نــامـــــردُم


*** 

شادان شهرو بختیاری

 


ثبت شده به شماره سریال  121879سایت شعر نو


      


 
دیدگاه ها : نظرات