تبلیغات
شعر لری - غزل لری - گلچینی از اشعار لری شادان شهرو ... - می کِـــرِنــجِ لَــو انــــاری بی خَــوَر رَهدی کُجه
DINESHT اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری

می کِـــرِنــجِ لَــو انــــاری بی خَــوَر رَهدی کُجه

23 مهر 90 15:54

نویسنده : شادان شهرو بختیاری


 
      


غزلی

با گویش بختیاری

***
می کِـــرِنــجِ  لَــو انــــاری  بی خَــوَر  رَهدی کُجه
پَل بُریـــده وَنـــدی آخــــر تُخــــم شَر  رَهدی کُجه

ای چه فِنگی بی که وَندی و گُرُهدی چی شِکال
سیچه مُون کِـــردی کَلو  و  در به در  رَهدی کُجه

بی خَــوَر رَهدی دلُــــم بی تـــاو کِـــردی آل بَـرات
زانووام  از هَرس وابیـن خیــس و  تَر  رَهدی کُجه

تــا کــه تُشمال ایــزَنه  زَنگَـــل ایبـــازِن  پــا  بُهون
وات ایگُوم  مِرزِنگ سیاه ,خورشید بر  رَهدی کُجه

تَش گِرِهــدُم تــا بِـرَهـدی تَش  بــه مالِـت ایوَنُــم
اِی دُوَر   روزی  بِفَهمُــم  مُــو   اَیَـــر  رَهدی کُجه

کس ندونـه غیـر خُت داری تــو چند تــا تی به رَه
کِـردی  صَد دل سوهـدِنِه  لَت و لَوَر  رَهدی کُجه

دل اَیَـر کُـه  بُـو ایـرُهـمِه ,دل مُو که نیدِه زِ سنگ
تــا  نَـرُهمِستُـم  بیـــــا , آخِــه  دُوَر  رَهدی کُجه

باوَرُم نیبو کــه سی هیـــزُم کَـدِت بَستی  به ناز
مَر بَچه گــول ایــزِنی , تـو  بی تَــوَر  رَهدی کُجه

مُـــو دِلُـــم کــاردین تَحـلِه, تـــو دلت چی انگبیـن
بَخت بُووت,مِینا بَنَوش,مُنجُق به سر رَهدی کُجه

دُهدَرِ ایـلی  نَتـرسی  از شَو  و  شَوگَــرد و  دُزد
جون شَهرو راس بِگو , زیدی بــه در  رَهدی کُجه
***
شادان شهرو بختیاریثبت شده به شماره سریال  122845سایت شعر نو

 

 
      


 
دیدگاه ها : نظرات