دی نِشت (1) اولین مجموعه از اشعار لری شادان شهرو بختیاری